Tytuł projektu: "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu..." - Arteterapia dla seniorów.

Okres realizacji projektu: od: 04/11/2019 do: 30/06/2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi: 47.775,00  zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości: 45.200,00 zł. Instytucja udzielająca grantu - Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „DWIE RZEKI”.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna 15 Uczestników Projektu zamieszkujących na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (miasto Bydgoszcz, dzielnice: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole)  oraz należących do grup defaworyzowanych (osoby starsze 60+), która zostanie zrealizowana w okresie 04.11.2019 do 30.06.2020.

Celem szczegółowym Projektu będzie realizacja działań z zakresu aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz należących do grup defaworyzowanych zamieszkujących obszar LSR zainteresowanych m.in. arteterapią, jako  procesem twórczym służącym autoekspresji pomagającym ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość:

  1. Przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych - kurs arteterapii, m.in. :

- Sztuka, moda, prestiż (figury, motywy, język wizualny malarstwa tzw. wielkich mistrzów we współczesnych przekazach reklamowych);

- Pisarze i poeci oglądają obrazy (poezja inspirowana malarstwem różnych epok, eksperymentalne próby łączenia sztuki i literatury);

- Brzmienie barwy, kolor dźwięku (relacje między muzyką a sztukami wizualnymi);

- Jak czytać dzieła sztuki (sposoby rozumienia i interpretacji dzieł tradycyjnych i współczesnych); wykład i wyjście studyjne;

- Twórcza kradzież, czyli nowe życie starych obrazów (wykorzystanie znanych dzieł sztuki przez artystów współczesnych oraz twórców popkultury); warsztaty twórcze (działania plastyczne z wykorzystaniem technik kolażu);

- Miasto jak galeria (sztuka publiczna, street art, miasto jako przestrzeń wspólna); spacer tematyczny (zwiedzanie murali w śródmieściu) i warsztaty twórcze (działania plastyczne z wykorzystaniem metody szablonu i prostych technik graficznych);

  1. Wizytę w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego na wystawie Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) – poświęconej temu wybitnemu bydgoskiemu twórcy;
  2. Wyjazd do rezerwatu Cisów Staropolskich, które stanowiły inspirację dla twórczości Leona Wyczółkowskiego;
  3. Indywidualne konsultacje dla uczestników projektu (doradztwo w zakresie tego, jak rozwiązać problemy np. prawne, mieszkaniowe, finansowe, zdrowotne, rodzinne, jak podejmować i realizować aktywność, jak działać skutecznie itp.);
  4. Indywidualne doradztwo psychologiczne;
  5. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej wraz z opiekunem.

W czasie zajęć dla uczestników zapewniamy obiad i poczęstunek w czasie przerw kawowych. Zajęcia będą odbywały się w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8, od grudnia 2019 do maja 2020, raz w tygodniu (Klub Integracji Społecznej, konsultacje indywidualne, obiad – od 12:00 do 15:00, kurs Arteterapii – od 15:00 do 18:00).

Rekrutacja do Projektu: uczestnikami mogą być osoby spełniające nw. kryteria:

  • w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone 60 lat;
  • zamieszkiwanie na terenie Bydgoszczy, dzielnice: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole - weryfikacja na podstawie oświadczenia;
  • uczestnictwo w nie więcej niż 2 projektach dofinansowanych przez LGD;
  • spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika.

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku i dostarczenie tych dokumentów osobiście, przesłanie ich za pomocą faxu lub skanu na adres mailowy Biura Projektu. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się pierwszym miesiącu realizacji projektu (listopad 2019) aż do wyczerpania puli 15 osób.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Formularze dostępne są w biurze projektu. Zachęcamy do kontaktu osobistego.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu będą zamieszczane w aktualnościach na głównej stronie realizatora www.innowacje-spoleczne.org.pl oraz na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Zainteresowanych zapraszamy również do Biura Projektu, mieszczącego się przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy, po uprzednim kontakcie telefonicznym – +48 660 594 109. Pytania można przesyłać również mailem, na adres biuro@innowacje-spoleczne.org.pl .