Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Klub Seniora "Tradycja i Zdrowie”.

Celem projektu jest wsparcie 15 uczestników (osób fizycznych) - potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętych skutkami COVID-19, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 48 402,00 zł.

Klub Seniora: TRADYCJA I ZDROWIE

Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych zaprasza osoby w wieku 60 i więcej lat, zamieszkujące w województwie kujawsko-pomorskim na zajęcia w Klubie Seniora: TRADYCJA I ZDROWIE.


Zajęcia odbywają się od września do listopada 2022r, we wtorki i czwartki, w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26 (biuro projektu – pokój 21, drugie piętro, dla osób mających problemy z poruszaniem się winda jest dostępna przy wejściu od strony parkingu). Proponujemy zajęcia warsztatów terapii zajęciowej, ciekawe wykłady tematyczne, wspólne wyjścia do kina i filharmonii lub opery, piknik ekologiczny – spotkanie integracyjne, a także innowacyjną indywidualną terapię psychologiczną z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, poprawiającą pamięć i sprawność fizyczną seniorów.

Zajęcia w klubie są całkowicie bezpłatne dla uczestników - projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Wsparcie udzielane jest w ramach dofinansowania udzielonego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.


Biuro Projektu: Al. Powstańców Wielkopolskich 26, 85-090 Bydgoszcz, czynne od poniedziałku do czwartku, od 10:00 do 14:00

Koordynator Klubu – Agnieszka Ratajczak, mail: agnieszka@creative-crew.pl, tel. 518 489 713