Zadania Fundacji

Co robi Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych:

Fundacja nieodpłatnie realizuje:

 1. Wspieranie rozwoju świadomości przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych, administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu w zakresie:
  a) podejmowania działań innowacyjnych w biznesie i administracji oraz transferu wiedzy i technologii we współpracy z jednostkami naukowymi,
  b) tworzenia powiązań kooperacyjnych dla realizacji wspólnych celów rozwojowych,
  c) pozyskiwania źródeł finansowania działalności, w tym w szczególności na przedsięwzięcia innowacyjne,
  d) budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy,
 2. Stymulowanie inicjatyw proinnowacyjnych oraz wspomagających zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, w tym w szczególności rozwój przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności ,
 3. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych.

Fundacja odpłatnie realizować będzie:

 1. Organizowanie i wspieranie edukacji technicznej, społecznej i ekonomicznej społeczeństwa,
 2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych.